تابان04 - اجاره تابان سپهر14031126

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تابان04
نماد 30 رقمی اجاره تابان سپهر14031126
کد 5 رقمی نماد TF4Q1
کد 12 رقمی نماد IRB3TF0403B1
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اجاره تابان سپهر14031126
نام لاتین شرکت TFardaIJRSEP250214
کد 4 رقمی شرکت TF04
کد 12 رقمی شرکت IRB3TF0403B0
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک اجاره