نمرینو - ایران‌ مرینوس‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی نمرینو
نماد 30 رقمی ایران‌ مرینوس‌
کد 5 رقمی نماد MRIN1
کد 12 رقمی نماد IRO1MRIN0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت ایران‌ مرینوس‌
نام لاتین شرکت Iranmerinos
کد 4 رقمی شرکت MRIN
کد 12 رقمی شرکت IRO1MRIN0000
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه منسوجات
زیرگروه آماده سازی و ریسندگی نخ، پارچه بافی