ومدیر - گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ومدیر
نماد 30 رقمی گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
کد 5 رقمی نماد VMDR1
کد 12 رقمی نماد IRO1VMDR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
نام لاتین شرکت M Sandogh B
کد 4 رقمی شرکت VMDR
کد 12 رقمی شرکت IRO1VMDR0005
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی