کرمان461 - مرابحه کرمان موتور-تمدن040602

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کرمان461
نماد 30 رقمی مرابحه کرمان موتور-تمدن040602
کد 5 رقمی نماد KM7Q1
کد 12 رقمی نماد IRB3KM070461
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مرابحه کرمان موتور-تمدن040602
نام لاتین شرکت Ker.Motor1MRB25824
کد 4 رقمی شرکت KM07
کد 12 رقمی شرکت IRB3KM070465
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک مرابحه