ولشرق - لیزینگ ایران و شرق

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ولشرق
نماد 30 رقمی لیزینگ ایران و شرق
کد 5 رقمی نماد ISLZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3ISLZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت لیزینگ ایران و شرق
نام لاتین شرکت Iran & Shargh Lsg.
کد 4 رقمی شرکت ISLZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3ISLZ0004
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه سایر واسطه گریهای مالی
زیرگروه لیزینگ مالی