طبیعت061 - مرابحه طبیعت سبز-کاردان060710

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی طبیعت061
نماد 30 رقمی مرابحه طبیعت سبز-کاردان060710
کد 5 رقمی نماد TS011
کد 12 رقمی نماد IRB3TS010671
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مرابحه طبیعت سبز-کاردان060710
نام لاتین شرکت Tabiat1 MRB271002
کد 4 رقمی شرکت TS01
کد 12 رقمی شرکت IRB3TS010672
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک مرابحه