سیناد - صندوق س.سپهرسودمند سینا-د

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سیناد
نماد 30 رقمی صندوق س.سپهرسودمند سینا-د
کد 5 رقمی نماد SSSF1
کد 12 رقمی نماد IRT3SSSF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س.سپهرسودمند سینا-د
نام لاتین شرکت Sepehr Sina ETF
کد 4 رقمی شرکت SSSF
کد 12 رقمی شرکت IRT3SSSF0008
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت