صگل059 - صکوک اجاره کگل059-بدون ضامن

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صگل059
نماد 30 رقمی صکوک اجاره کگل059-بدون ضامن
کد 5 رقمی نماد AE191
کد 12 رقمی نماد IRB6AE190591
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک اجاره کگل059-بدون ضامن
نام لاتین شرکت GOLG Sukuk Ej 059
کد 4 رقمی شرکت AE19
کد 12 رقمی شرکت IRB6AE190593
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه استخراج کانه های فلزی
زیرگروه استخراج آهن