زپارس - ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زپارس
نماد 30 رقمی ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
کد 5 رقمی نماد ZPRS1
کد 12 رقمی نماد IRO1ZPRS0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
نام لاتین شرکت Pars Agro.
کد 4 رقمی شرکت ZPRS
کد 12 رقمی شرکت IRO1ZPRS0001
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه زراعت و خدمات وابسته
زیرگروه کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته