بازده - صندوق س. بازده ثابت-د

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی بازده
نماد 30 رقمی صندوق س. بازده ثابت-د
کد 5 رقمی نماد BAZF1
کد 12 رقمی نماد IRT3BAZF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س. بازده ثابت-د
نام لاتین شرکت Bazdeh ETF
کد 4 رقمی شرکت BAZF
کد 12 رقمی شرکت IRT3BAZF0008
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت