قم0312 - مشارکت ش قم0312-سه ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی قم0312
نماد 30 رقمی مشارکت ش قم0312-سه ماهه18%
کد 5 رقمی نماد AC0Q1
کد 12 رقمی نماد IRB5AC0003C1
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مشارکت ش قم0312-سه ماهه18%
نام لاتین شرکت MShGhom0312-3M18%
کد 4 رقمی شرکت AC00
کد 12 رقمی شرکت IRB5AC0003C8
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده