طب نوین05 - مرابحه طب پلاستیک نوین14050814

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی طب نوین05
نماد 30 رقمی مرابحه طب پلاستیک نوین14050814
کد 5 رقمی نماد TE011
کد 12 رقمی نماد IRB3TE010681
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مرابحه طب پلاستیک نوین14050814
نام لاتین شرکت TebNovin MRB261105
کد 4 رقمی شرکت TE01
کد 12 رقمی شرکت IRB3TE010686
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک مرابحه