زفجر - کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زفجر
نماد 30 رقمی کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
کد 5 رقمی نماد FAHZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3FAHZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
نام لاتین شرکت FajrAGRI&Husb
کد 4 رقمی شرکت FAHZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3FAHZ0003
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه زراعت و خدمات وابسته
زیرگروه کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی