کبورس - کارگزاران بورس اوراق بهادار

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی کبورس
نماد 30 رقمی کارگزاران بورس اوراق بهادار
کد 5 رقمی نماد KBRS1
کد 12 رقمی نماد IRO1KBRS0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کارگزاران بورس اوراق بهادار
نام لاتین شرکت TSE Brokers
کد 4 رقمی شرکت KBRS
کد 12 رقمی شرکت IRO1KBRS0004
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
زیرگروه اداره ی بازارهای مالی