آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی توریل
نماد 30 رقمی توکاریل
کد 5 رقمی نماد TORZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3TORZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت توکاریل
نام لاتین شرکت Toucaril Co.
کد 4 رقمی شرکت TORZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3TORZ0009
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن