ماموت05 - مرابحه ماموت خودرو050722

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ماموت05
نماد 30 رقمی مرابحه ماموت خودرو050722
کد 5 رقمی نماد MU011
کد 12 رقمی نماد IRB3MU010571
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مرابحه ماموت خودرو050722
نام لاتین شرکت Mammut MRB261014
کد 4 رقمی شرکت MU01
کد 12 رقمی شرکت IRB3MU010576
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک مرابحه