صکورش302 - صکوک مرابحه صکورش302-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صکورش302
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه صکورش302-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد AC6Q1
کد 12 رقمی نماد IRB6AC060321
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه صکورش302-3ماهه18%
نام لاتین شرکت Sukuk CKourosh302
کد 4 رقمی شرکت AC06
کد 12 رقمی شرکت IRB6AC060327
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
زیرگروه تولید روغن های حیوانی و نباتی