تابان08 - اجاره تابان فردا سپهر14050803

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تابان08
نماد 30 رقمی اجاره تابان فردا سپهر14050803
کد 5 رقمی نماد TF8Q1
کد 12 رقمی نماد IRB3TF080581
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اجاره تابان فردا سپهر14050803
نام لاتین شرکت TFardaIJRSEP261025
کد 4 رقمی شرکت TF08
کد 12 رقمی شرکت IRB3TF080589
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک اجاره