فدک07 - اجاره ارزش آفرینان فدک14070230

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فدک07
نماد 30 رقمی اجاره ارزش آفرینان فدک14070230
کد 5 رقمی نماد FK011
کد 12 رقمی نماد IRB3FK010721
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اجاره ارزش آفرینان فدک14070230
نام لاتین شرکت Fadak IJR280519
کد 4 رقمی شرکت FK01
کد 12 رقمی شرکت IRB3FK010726
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک اجاره