آتیه06 - مرابحه فولاد آتیه 14061206

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی آتیه06
نماد 30 رقمی مرابحه فولاد آتیه 14061206
کد 5 رقمی نماد AT011
کد 12 رقمی نماد IRB3AT0106C1
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مرابحه فولاد آتیه 14061206
نام لاتین شرکت Atieh St MRB280225
کد 4 رقمی شرکت AT01
کد 12 رقمی شرکت IRB3AT0106C8
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک مرابحه