اراد112 - مرابحه عام دولت112-ش.خ 040408

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد112
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت112-ش.خ 040408
کد 5 رقمی نماد O13Q1
کد 12 رقمی نماد IRB4SO130441
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت112-ش.خ 040408
نام لاتین شرکت SOV.GMR112SP250629
کد 4 رقمی شرکت SO13
کد 12 رقمی شرکت IRB4SO130441
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت