صباایده01 - مرابحه ایده پردازصبادانا050929

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صباایده01
نماد 30 رقمی مرابحه ایده پردازصبادانا050929
کد 5 رقمی نماد SD011
کد 12 رقمی نماد IRB3SD010591
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مرابحه ایده پردازصبادانا050929
نام لاتین شرکت SabaIdea1MRB261220
کد 4 رقمی شرکت SD01
کد 12 رقمی شرکت IRB3SD010597
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک مرابحه