دروز - داروسازی‌ روزدارو

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دروز
نماد 30 رقمی داروسازی‌ روزدارو
کد 5 رقمی نماد ROZD1
کد 12 رقمی نماد IRO1ROZD0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت داروسازی‌ روزدارو
نام لاتین شرکت Rouz Darou P.
کد 4 رقمی شرکت ROZD
کد 12 رقمی شرکت IRO1ROZD0009
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی