آرمانح - ح.بیمه آرمان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی آرمانح
نماد 30 رقمی ح.بیمه آرمان
کد 5 رقمی نماد ARMX1
کد 12 رقمی نماد IRR7ARMP0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح.بیمه آرمان
نام لاتین شرکت Arman Insurance-R
کد 4 رقمی شرکت ARMP
کد 12 رقمی شرکت IRR7ARMP0102
بازار فرابورس - پایه
کد تابلو 7
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه فعالیتهای مالی و اجرائی