تلیسه - دامداری تلیسه نمونه

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تلیسه
نماد 30 رقمی دامداری تلیسه نمونه
کد 5 رقمی نماد TLIZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3TLIZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت دامداری تلیسه نمونه
نام لاتین شرکت Talise Company
کد 4 رقمی شرکت TLIZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3TLIZ0003
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه زراعت و خدمات وابسته
زیرگروه کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی