صبهمن404 - صکوک مرابحه بهمن404-3ماهه 18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صبهمن404
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه بهمن404-3ماهه 18%
کد 5 رقمی نماد BH1Q1
کد 12 رقمی نماد IRB6BH010441
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه بهمن404-3ماهه 18%
نام لاتین شرکت Sokuk Bahman 404
کد 4 رقمی شرکت BH01
کد 12 رقمی شرکت IRB6BH010441
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری