لوازم مادیران061 - مرابحه مادیران-کارون060626

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی لوازم مادیران061
نماد 30 رقمی مرابحه مادیران-کارون060626
کد 5 رقمی نماد MD011
کد 12 رقمی نماد IRB3MD010661
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مرابحه مادیران-کارون060626
نام لاتین شرکت Maadiran1MRB270917
کد 4 رقمی شرکت MD01
کد 12 رقمی شرکت IRB3MD010668
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک مرابحه