بهین رو - صندوق س بهین خودرو-بخشی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی بهین رو
نماد 30 رقمی صندوق س بهین خودرو-بخشی
کد 5 رقمی نماد BHIN1
کد 12 رقمی نماد IRT1BHIN0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س بهین خودرو-بخشی
نام لاتین شرکت Behin Khodro ETF
کد 4 رقمی شرکت BHIN
کد 12 رقمی شرکت IRT1BHIN0004
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام