صبهمن502 - صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صبهمن502
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد AC4Q1
کد 12 رقمی نماد IRB6AC040521
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18%
نام لاتین شرکت Sukuk Bahman 502
کد 4 رقمی شرکت AC04
کد 12 رقمی شرکت IRB6AC040527
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری