فزرین - زرین معدن آسیا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فزرین
نماد 30 رقمی زرین معدن آسیا
کد 5 رقمی نماد KZIZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3KZIZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت زرین معدن آسیا
نام لاتین شرکت Zarin Madan Co.
کد 4 رقمی شرکت KZIZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3KZIZ0006
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه فلزات اساسی
زیرگروه تولید فلزات گرانبهای غیرآهن