دلر - داروسازی‌ اکسیر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دلر
نماد 30 رقمی داروسازی‌ اکسیر
کد 5 رقمی نماد EXIR1
کد 12 رقمی نماد IRO1EXIR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت داروسازی‌ اکسیر
نام لاتین شرکت Exir Pharm.
کد 4 رقمی شرکت EXIR
کد 12 رقمی شرکت IRO1EXIR0008
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی