پرشیا03 - خرید دین پرشیا خودرو 14030719

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پرشیا03
نماد 30 رقمی خرید دین پرشیا خودرو 14030719
کد 5 رقمی نماد PA011
کد 12 رقمی نماد IRB3PA010371
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت خرید دین پرشیا خودرو 14030719
نام لاتین شرکت PersiaKh DPB241010
کد 4 رقمی شرکت PA01
کد 12 رقمی شرکت IRB3PA010379
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک خرید دین