صبا - گروه مالی صبا تامین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صبا
نماد 30 رقمی گروه مالی صبا تامین
کد 5 رقمی نماد STIZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3STIZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت گروه مالی صبا تامین
نام لاتین شرکت Saba Tamin Inv.
کد 4 رقمی شرکت STIZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3STIZ0006
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی