امین یکم - صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی امین یکم
نماد 30 رقمی صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا
کد 5 رقمی نماد FAYF1
کد 12 رقمی نماد IRT1FAYF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا
نام لاتین شرکت Amin Yekom ETF
کد 4 رقمی شرکت FAYF
کد 12 رقمی شرکت IRT1FAYF0007
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت