مهمدا304 - مشارکت ش همدان304-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی مهمدا304
نماد 30 رقمی مشارکت ش همدان304-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد HM1Q1
کد 12 رقمی نماد IRB5HM013041
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مشارکت ش همدان304-3ماهه18%
نام لاتین شرکت Hamedan SH 304
کد 4 رقمی شرکت HM01
کد 12 رقمی شرکت IRB5HM013047
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه پیمانکاری صنعتی
زیرگروه ساختمان و مهندسی عمران