بفجر - فجر انرژی خلیج فارس

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی بفجر
نماد 30 رقمی فجر انرژی خلیج فارس
کد 5 رقمی نماد BFJR1
کد 12 رقمی نماد IRO1BFJR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت فجر انرژی خلیج فارس
نام لاتین شرکت Fajr E.Persia Gulf
کد 4 رقمی شرکت BFJR
کد 12 رقمی شرکت IRO1BFJR0002
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
زیرگروه تولید،لنتقال و توزیع برق،گاز،بخاروآب گرم