مهان02 - اجاره مهرآیندگان امید0311

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی مهان02
نماد 30 رقمی اجاره مهرآیندگان امید0311
کد 5 رقمی نماد MA2Q1
کد 12 رقمی نماد IRB3MA0203B1
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اجاره مهرآیندگان امید0311
نام لاتین شرکت Mehr OMD.IJR250130
کد 4 رقمی شرکت MA02
کد 12 رقمی شرکت IRB3MA0203B0
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک اجاره