وصنا - گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وصنا
نماد 30 رقمی گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌
کد 5 رقمی نماد GBEH1
کد 12 رقمی نماد IRO1GBEH0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌
نام لاتین شرکت Behshahr Group
کد 4 رقمی شرکت GBEH
کد 12 رقمی شرکت IRO1GBEH0008
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی