اراد97 - مرابحه عام دولت97-ش.خ050723

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد97
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولت97-ش.خ050723
کد 5 رقمی نماد G97Q1
کد 12 رقمی نماد IRB4SG970571
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولت97-ش.خ050723
نام لاتین شرکت SOV.GMR97.SP261015
کد 4 رقمی شرکت SG97
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG970572
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت