صفارس307 - صکوک اجاره فارس307- 3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صفارس307
نماد 30 رقمی صکوک اجاره فارس307- 3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد SERQ1
کد 12 رقمی نماد IRB6SEFR0371
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک اجاره فارس307- 3ماهه18%
نام لاتین شرکت SukukFars307
کد 4 رقمی شرکت SEFR
کد 12 رقمی شرکت IRB6SEFR0372
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود