اراد59 - مرابحه عام دولتی5-ش.خ 0309

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اراد59
نماد 30 رقمی مرابحه عام دولتی5-ش.خ 0309
کد 5 رقمی نماد G59Q1
کد 12 رقمی نماد IRB4SG590391
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک اختصاصی
نام شرکت مرابحه عام دولتی5-ش.خ 0309
نام لاتین شرکت SOV.GMR59.SP241202
کد 4 رقمی شرکت SG59
کد 12 رقمی شرکت IRB4SG590396
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه اوراق مرابحه دولتی با ضمانت دولت