ولپارس - لیزینگ پارسیان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ولپارس
نماد 30 رقمی لیزینگ پارسیان
کد 5 رقمی نماد LPRS1
کد 12 رقمی نماد IRO1LPRS0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت لیزینگ پارسیان
نام لاتین شرکت Parsian leasing
کد 4 رقمی شرکت LPRS
کد 12 رقمی شرکت IRO1LPRS0007
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه سایر واسطه گریهای مالی
زیرگروه لیزینگ مالی