اکالا - کارگزاران بورس کالای ایران

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اکالا
نماد 30 رقمی کارگزاران بورس کالای ایران
کد 5 رقمی نماد BKLA1
کد 12 رقمی نماد IRO1BKLA0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کارگزاران بورس کالای ایران
نام لاتین شرکت Good Exch.Brk.
کد 4 رقمی شرکت BKLA
کد 12 رقمی شرکت IRO1BKLA0000
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
زیرگروه اداره ی بازارهای مالی