دامین - داروسازی‌ امین‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دامین
نماد 30 رقمی داروسازی‌ امین‌
کد 5 رقمی نماد AMIN1
کد 12 رقمی نماد IRO1AMIN0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت داروسازی‌ امین‌
نام لاتین شرکت Amin Pharm.
کد 4 رقمی شرکت AMIN
کد 12 رقمی شرکت IRO1AMIN0009
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی