هامرز - صندوق س اعتماد هامرز-ثابت

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی هامرز
نماد 30 رقمی صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
کد 5 رقمی نماد ETHM1
کد 12 رقمی نماد IRT1ETHM0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
نام لاتین شرکت Hummers Etemad ETF
کد 4 رقمی شرکت ETHM
کد 12 رقمی شرکت IRT1ETHM0009
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت