زمگسا - کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زمگسا
نماد 30 رقمی کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌
کد 5 رقمی نماد MAGS1
کد 12 رقمی نماد IRO1MAGS0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌
نام لاتین شرکت Magsal Agri.
کد 4 رقمی شرکت MAGS
کد 12 رقمی شرکت IRO1MAGS0006
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه زراعت و خدمات وابسته
زیرگروه کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته