تامین05 - اجاره تامین اجتماعی14050509

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تامین05
نماد 30 رقمی اجاره تامین اجتماعی14050509
کد 5 رقمی نماد SS3Q1
کد 12 رقمی نماد IRB3SS030551
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت اجاره تامین اجتماعی14050509
نام لاتین شرکت SecurityIJR260731
کد 4 رقمی شرکت SS03
کد 12 رقمی شرکت IRB3SS030556
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق تامین مالی
زیرگروه صکوک اجاره