لپارس - پارس‌ الکتریک‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی لپارس
نماد 30 رقمی پارس‌ الکتریک‌
کد 5 رقمی نماد PELC1
کد 12 رقمی نماد IRO1PELC0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت پارس‌ الکتریک‌
نام لاتین شرکت Pars Electric
کد 4 رقمی شرکت PELC
کد 12 رقمی شرکت IRO1PELC0000
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
زیرگروه گیرنده رادیو، تلویزیون و تجهیزات وابسته