تکاردان - تامین سرمایه کاردان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تکاردان
نماد 30 رقمی تامین سرمایه کاردان
کد 5 رقمی نماد KRDN1
کد 12 رقمی نماد IRO1KRDN0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت تامین سرمایه کاردان
نام لاتین شرکت Kardan Investment
کد 4 رقمی شرکت KRDN
کد 12 رقمی شرکت IRO1KRDN0007
بازار بورس
کد تابلو 5
گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
زیرگروه بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی