داوه - داروسازی آوه سینا

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی داوه
نماد 30 رقمی داروسازی آوه سینا
کد 5 رقمی نماد AVLZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3AVLZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت داروسازی آوه سینا
نام لاتین شرکت Avicenna Labs.
کد 4 رقمی شرکت AVLZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3AVLZ0007
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی